ഗോള്‍ഡൻ വിസയില്‍ റെക്കോഡുമായി ദുബൈ

ഗോള്‍ഡൻ വിസയില്‍ റെക്കോഡുമായി ദുബൈ

ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ദുബൈയില്‍ 1.58ലക്ഷം ഗോള്‍ഡൻ വിസകള്‍ അനുവദിച്ചു. മികവ് തെളിയിച്ച വിവിധ മേഖലകളിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍, ഉന്നത വിജയികളായ വിദ്യാർഥികള്‍, പ്രോപ്പർട്ട് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപകർ തുടങ്ങിയ നിശ്ചിത രംഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കാണ് 10വർഷ കാലാവധിയുള്ള വിസ അനുവദിച്ചു വരുന്നത്.

ജനറല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സാണ് ഗോള്‍ഡൻ വിസകള്‍ അനുവദിച്ചതിന്റെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. 2022ലെ കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗോള്‍ഡൻ വിസ ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായതായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഡയറക്ടർ ജനറല്‍ ലഫ്. ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അല്‍ മർറി പറഞ്ഞു. 2022ല്‍ ആകെ വിസ നേടിയവരുടെ എണ്ണം 79,617 ആയിരുന്നു. ഗോള്‍ഡൻ വിസ നല്‍കുന്നത് സജീവമായ 2021ല്‍ 47,150പേർക്കാണ്‌ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ഗോള്‍ഡൻ വിസ ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വലിയ രീതിയില്‍ വർധിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

യാത്രക്കാരുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ഡയറക്ടർ ജനറല്‍ വയക്തമാക്കി.