യൗവനം : കവിത, റോയ് പഞ്ഞിക്കാരൻ

യൗവനം :  കവിത, റോയ് പഞ്ഞിക്കാരൻ
പ്രതീക്ഷകൾ 
സ്വർഗത്ത് വസിക്കുന്ന 
യൗവ്വനകാലം . 
അതിലെ റോസാപ്പൂക്കളുടെ  സുഗന്ധം 
ഭൂമിയിൽ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു . 
അനുഭൂതിയുടെ 
സുഗന്ധം . 
സൗമ്യവും  വിശാലവുമായ 
ഒരനുഭൂതി  അവ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു . 
വ്യക്തമായ ഒരു  സ്വപ്നത്തിലേക്ക്
നമ്മെ നയിക്കുന്നു . 
പിന്നീടവ ഒരു കോമാളിയായി 
ആകാശത്തിലൂടെ  പറക്കുന്നു . ആകാശ നിരീക്ഷകനെപോലെ 
ഭൂമിയിൽ നാം. 
കയ്യെത്തും ദൂരത്തു 
മേഘത്തുണ്ടുകൾ! 
അതിനും മുകളിൽ വിളറിയ ആകാശം .
ആകാശത്തിലെ കാറ്റ് 
എന്നന്നേക്കുമായി 
യൗവനത്തിലെ പ്രതീക്ഷകളുടെ 
കോമാളിയുമായി 
പറന്നകലുന്നു !