അപരിചിതം: കവിത , ഹരിലാൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ

അപരിചിതം: കവിത , ഹരിലാൽ  പുത്തൻപറമ്പിൽ

ഇനി നമ്മളപരിചിതർ;

ചിരപരിചിത

കാഴ്ച്ചകൾക്കുള്ളിലറിയാതെയക്ഷികൾ

നേരെ തൊടുത്തവർ;

ആരുമറിയാതെയപ്പോഴും 

നോവുതീണ്ടുന്നവർ.

 

ഇനി നമ്മളൊരുമിച്ചു പൂക്കില്ല; 

പൂക്കാലശ്യാമയാമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചുറങ്ങില്ല

യിനി നമ്മളൊട്ടുമേ താരകമൊട്ടിൻ്റെ

കണ്ണേറുകൊള്ളാതെ ചുംബിച്ചിരിക്കില്ല...!

 

ആകാശമേടതൻ നീലവർണ്ണത്തിലും,

ആഴക്കടലിൻ്റെ സ്വേദഗന്ധത്തിലും,

ആശകളാനന്ദമൂർച്ഛകളാവാതെ;

പിന്നോട്ടു ഞെട്ടറ്റുവീഴും

വസന്തത്തിനോർമ്മകളുറയും

ബലിപ്പൂക്കളിന്നു നാം !!!

ഓർമ്മകളുറയും

ബലിപ്പൂക്കളിന്നു നാം !!!

 

ഹരിലാൽ, പുത്തൻപറമ്പിൽ